Provacances logo

Leiebetingelser

Skadedepositum

Ved de fleste boligene stilles det garanti for skadedepositum til Provacances via betalingskort. Beløbet innløses ikke hvis boligen etterlates i behørig og rengjort stand. Garantien gjelder inntil 14 dager etter leiemålets opphør. Ved enkelte boliger betales det til eieren ved ankomsten og beløpet tilbakebetales ved avreisen. Beløpet er individuelt fra bolig til bolig, og er anført under de enkelte boligene.

Ekstra utgifter (el, vann, turistskatt mm.)

I de fleste tilfellene er el, vann og gass inkludert i prisen. Det som ikke er inkludert, er notert under praktiske opplysninger for hver enkelt bolig på hjemmesiden. Det framgår også av fakturaen. 

Turistskatt: Lokale myndigheter i Frankrike krever inn en turistskatt av besøkende til landet. Vanligvis belastes et beløp per person per dag. Beløpet varierer mye og kan ligge på alt fra 1,5 til 6 euro per person per dag. De fleste steder er imidlertid barn under 18 år fritatt fra denne skatten. Turistskatten innkreves enten på stedet eller ved fakturering enten før eller etter leieforholdet.

Ankomst og avreise

Ankomst lørdag fra kl. 16 (enkelte hjem kl. 17/19). Ved ankomst senere enn kl. 16, vennligst informer oss 2 dager før ankomst, så vi gi eieren varsel. Forsinkelsen må meldes til eieren eller kontaktperson. For enkelte boliger vil ankomme etter kl. 20.00 vil bli belastet med et gebyr på 30-50 €. Betales dette ikke på stedet, vil det bli efterfakturert. Provacances kan ikke holdes ansvarlig hvis sen ankomst til feriehuset gjør det umulig å få tilgang til dette på leieperioden den første dagen. Under booking, vi deler ut nøyaktig retninger og dispensary for nøkkelen (Ca 4 uker før avreise). Avgang lørdager kl 10. Periode dette skal være anordnet direkte med eier eller kontakt person. Ved avreise vurderes boligen med eieren eller kontaktpersonen.

Provacances ansvar

Vi fungerer som formidler og er derfor ansvarlig for formidling av leieavtalen mellom leier og ferieboligens eier. Formidlingsansvaret er begrenset til ansvar for handlinger fremkalt med vilje eller ved grov uaktsomhet. Alle våre opplysninger er basert på vår besiktigelse av boligene og områdene samt opplysninger fra eierene.

Vi bestreber oss alltid på å gi korrekte og objektive informasjoner,men da det innen leiemålets begynnelse, kan skje forandringer, som vi ikke er blitt informert om, kan vi ikke dras til ansvar for dette.

Vi forbeholder oss rett til i tilfelle av kontraktbrudd fra ferieboligens eiers side, ekspedisjonsfeil, feilopplysninger eller lignende, enten å tilbakebetale det innbetalte leiebeløp eller å erstatte en leiet feriebolig med en anden. (av minimum samme standard og kapasitet)

Vi påtar oss intet ansvar for endringer av forhold, som ikke vedrører selve ferieboligen (f.eks. endring av bademuligheter, butikker, vei- og byggearbeide, miljøskader) 

Vi påtar oss intet ansvar i tilfelle af skadedyrsangrep innenfor eller utenfor ferieboligen, men i ekstreme tilfeller vil vi prøve å rette på problemet så snart som mulig. Vi tager forbehold for trykkfeil.

Bestilling

Bestilling kan være muntlig, pr. brev, fax, e-mail eller via online booking på www. provacances.no. Bestillingen er bindende.

Når du handler med provacances.no, er språket dansk.

Avbestilling

Hvis avbestilling skjer mer enn 6uker før leiemålets begynnelse, mistes det innbetalte a conto beløp. Dog har har leieren fra bestillingen er foretatt, 3 dagers omkostningsfri returrett, såframt dette skjer mer enn 6 uker før leiemålets begynnelse. Ved avbestilling foretatt mindre enn 6uker før leiemålets begjynnelse, er leietaker forpliktet til å betale hele restbeløpet. 

Priser

De ved bestillingen anførte priser vil altid være bindende for Provacances, dog med forbehold for eventuelle fejl. Dog kan priserne løbende ændres uden varsel i tilfælde af ændringer i valutakursen. Alle anførte beløb er prisen pr. uge for hele ferieboligen og er altid i danske kroner.

Betaling

Ved bestilling 6 uker eller mer før ankomst betales 30 % av hele leiebeløpet. Betalingen kan skje pr. bankoverførsel, eller kredittkort (VISA, Master Card, Euro Card). Et gebyr på 2,9% belastes ved betaling med coporate cards eller kredittkort utstedt utenfor EU.

Restbeløpet samt eventuelt depositum for boligen, skal være hos Provacancas senest 6 uker før leiemålets begynnelse.

Ved bestilling mindre enn 6 uker før ankomst betales den totale leien umiddelbart. Dette kan kun betales med kredittkort (VISA, Master Card, Euro Card).

Ved utenlandske batalingskort oppkrever PBS 1,9 %.

Sykdomsforsikring

Når du bestiller ferie hos Provacances, blir du automatisk dekket av sykdomsforsikringen vår, som er inkludert i leiebeløpet. Forsikringen dekker i tilfelle av at de personer som er angitt ved inngåelsen av leiekontrakten eller deres ektefeller, samboer, barn, foreldre, søsken, besteforeldre, barnebarn, svigerbarn eller svigerforeldre avgår ved døden eller rammes av akutt sykdom eller alvorlig skade som krever innleggelse på sykehus, sengeleie etter anvisning av lege, eller forhold som kan sidestilles med dette.

Det er et vilkår for forsikringsdekningen at leietaker har underrettet Provacances skriftlig eller telefonisk innen 48 timer etter at sykdommen har inntruffet, og at avbestillingen er meddelt Provacances senest kl. 12.00 på den, i leiebeviset, anførte ankomstdag.

Det er en betingelse for forsikringsdekningen at Provacances mottar bevis for den inntrufne begivenheten som berettiger avbestilling, det vil si legeerklæring eller dødsattest, innen 72 timer fra anmeldelse.

Ved en hendelse som berettiger dekning, og som er dokumentert overfor Provacances, refunderes hele det innbetalte leiebeløp - eksklusivt egenandel på 4% av leiebeløpet.

Ferieboligens kapasitet

Det anførte antall personer under hver bolig kan ikke uten evt. forutgående avtale med Provacances forøkes. Barn fra 1 år teller med i antall personer. Hvis det konstateres at det avtalte max. antall personer er forøket kan eieren og/eller Provacances annullere avtalen med øyeblikkelig virkning og uten ytterligere varsel bortvise samtlige beboere. Leierene vil i disse tilfelle ikke ha rett til noen form for kompensasjon.

Hund

Ved enkelte boliger er det tillatt å medbringe hund. Dette skal spesifikt framgå av fakturaen. Hvis du tar en hund med, må boligen stå uten et spor av det ved avreise. Selv om sluttrengjøring er betalt for, bør du sørge for å støvsuge grundig under oppholdet, og før avreise. Det er strengt forbudt å la hunden gå inn i bassenget. NB! Vi kan aldri garantere at en eiendom er 100% lukket.

Leiers plikter og ansvar

De fastsatte tidspunktene for utlevering av nøkler skal fastholdes hvis ikke annet er avtalt.

Det påhviler leieren straks etter overtagelsen av ferieboligen og senest 48 timer fra leieperiodens start eller straks etter konstatering av en skade – og fra det stedet, hvor skaden er konstatert – å kontakte kontaktpersonen og Provacances.

Ferieboligen skal avleveres rengjort. Ved mange av våre boliger kan sluttrengjøring bestilles. Hvis det er betalt for sluttrengjøring er det leierens ansvar å foreta følgene: opprydning, oppvask, tømme søppel, løpende rengjøring samt etterlate kjøleskap og ovn rengjort. Har du leiet sengetøy bes du etterlate dette samlet i et rum. Sluttrengjøring omfatteri regelen 2-8 timers rengjøring avhengig av størrelsen på ferieboligen. Nødvendig rengjøring mere enn dette vil bli fakturert til kunden.

Ved inngåelsen av leieavtalen erklærer leier,at leier ikke vil reise krav overfor Provacances og eieren av ferieboligen, i tilfelle av ulykker på eiendommen, herunder også ved bruken av evt. basseng. Vi gjør oppmerksom på at oppsyn ved bassenget er leierenes ansvar.

Betalt depositum betales tilbake etter leiemålets avslutning såfremt boligen avleveres rengjort og i samme stand som ved ankomst. Leierens ansvar gjelder også for beløp som evt. er større enn depositummet.

Leier er selv ansvarlig for evt. skader på/tap av eget medbragt løsøre og verdigjenstander i tilfelle av svikt eller brudd på boligens innstallasjoner, tyveri mm.

Mangler og reklamasjon

Hvis leietaker ved overtakelse av leiemålet finner mangler eller skader på ferieboligen, er leietaker forpliktet til umiddelbart å reklamere, da leiemålet ellers vil bli ansett for å bli overlevert til leietaker uten mangler, og da leietakeren ellers mister retten til å hevde mangelen.

Reklamasjoner over rengjøring må fremsettes på ankomstdagen. Reklamasioner over skader eller mangler ved ferieboligen må fremsettes så snart som mulig og innen 48 timer etter starten av leieperioden eller umiddelbar etter at en mangel eller skade er funnet. Reklamasjoner skal rettes til kontaktpersonen OG PROVACANCES på info@provacances.dk eller tlf. 0045 96 70 60 00.

Unnlatelse av å kontakte PROVACANCES under leieoppholdet vil føre til tap av retten til å kreve erstatning senere.

Ved reklamasjon er leietaker forpliktet til å gi PROVACANCES en rimelig frist for å rette opp eventuelle feil, skader eller mangler.

Hvis leietaker velger å forlate ferieboligen før leieperiodens slutt, uten forhåndsavtale med Provacances, er dette på leietakers egen regning og risiko. Dermed risikerer leietaker ikke å kunne kansellere leieavtalen i tilfelle av vesentlige mangler eller være berettiget til erstatning, siden leietaker i dette tilfellet ikke har gjort det mulig å avhjelpe eller utbedre eventuelle skader/mangler eller en eventuel overføring til en annen feriebolig.

Hvis reklamasjonen etter leietakers mening ikke har blitt løst på en tilfredsstillende måte i leieperioden, må det sendes en skriftlig reklamasjon til PROVACANCES innen 14 dager etter utløpet av leieperioden for senere behandling. Skriftlige reklamasjoner skal sendes til info@provacances.dk

I tilfelle av tvister vil verneting være i Kolding, Danmark.

Generelt

Denne avtale er en sesongbetinget leieavtale. Leier er derfor forpliktet til å reise på det avtalte tidspunkt som er anført i avtalen. Leieren kan ikke under noen omstendigheter benytte leieboligen som folkeregisteradresse.

Force Majeure bestemmelser

Leietaker vil ikke bli løslatt for betaling av leien hvis leietaker er forhindret fra å gjennomføre leiekontrakten på grunn av force majeure (ulykker, streik, blokade, naturkatastrofer, krig, epidemiske sykdommer osv.). Dette gjelder også personlige forhold til leietakere. Provacances kan si opp leieavtalen hvis fritidsboligen ikke blir gjort tilgjengelig for leietaker på grunn av force majeure.

Personvern

Hva gjør vi med din personlige informasjon?

For at du skal bestille en ferie bolig på www.provacances.no, trenger vi følgende informasjon:

  • Navn
  • adresse
  • Telefon
  • E-postadresse

Vi oversikt over dine personlige opplysninger for å kunne levere til deg.

Personlig informasjon som er registrert med Provacances Aps og holdt i fem år, hvoretter informasjonen vil bli slettet.

Når innsamling av personlige opplysninger via vår hjemmeside, sikrer vi at det alltid skjer når du skaffer ditt uttrykkelige samtykke, slik at du blir informert om nøyaktig hvilke opplysninger som samles inn og hvorfor.

Direktør og ansatte i Provacances Aps har tilgang til informasjon om deg.

Selve kontrolleren provacances.dk er Provacances Aps

Vi lagrer ikke kundedata kryptert.

Vi videregiver ikke kundedata kryptert.

Informasjon til provacances.dk overført eller solgt på noen måte til tredjeparter, og vi vil ta opp sensitive personlige opplysninger.

Registrert med Provacances Aps, har du alltid rett til å protestere mot registreringen. Du har også rett til å inspisere opplysninger registrert om deg. Du har disse rettighetene personopplysningsloven og spørringer i denne forbindelse skal sendes til Provacances Aps via e-post info@provacances.dk

Cookies

På www.provacances.no bruker informasjonskapsler for å optimalisere nettstedet og dets funksjonalitet, og dermed gjør ditt besøk så enkelt som mulig for deg.

Vi bruker cookies for å lagre informasjon om bestilling av en ferie hjemme. Vi bruker også cookies for å lagre søk parametere. Dette betyr at vi kan presentere mer relevante leie for deg.

Cookies er også gjort når du logger inn på 'Min side' eller 'Ejerlogin' for å bekrefte at du er logget inn når du klikker rundt på sidene under 'Min side' eller 'Ejer login'.

Det er også gjort informasjonskapsler av eksterne tjenester som brukes på www.provacances.no. Vi bruker:

 • Google Analytics - statistikkinnsamling
 • Chartbeat - Overvåking av oppetid, samt live-visning av online brukere
 • Snap Engage- Chatmodul

Du kan alltid slette cookies fra din datamaskin. Prosedyren for dette avhenger av nettleseren din.